Deze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die we op uw computer plaatsen om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. We gebruiken sessie cookies en permanente cookies. Dat doen we om uw voorkeurinstellingen te onthouden en om te weten dat u akkoord ging met het gebruik van cookies. Derden op onze website gebruiken mogelijk ook tracking en nog andere cookies. Klik hier voor ons volledig cookiebeleid en meer info over cookies.
Ik ga akkoord met cookies

Algemeen

Klimaat

Oudere artikelen

Welkom op vierdewereldsyndicaat.org

Wat is de vierde wereld ?

De vierde wereld is die groep mensen die onder of nabij de armoedegrens leven in eerste en tweede wereld landen. Niet in de derde wereld landen m.a.w. want die noemen we derde wereld landen ... precies omdat armoede er een eerder algemeen gegeven is. Terwijl we dus wel kunnen spreken van derde wereld landen kunnen we niet spreken van vierde wereld landen. Maar elk eerste of tweede wereld land heeft op het eigen grondgebied en temidden van haar welvaart wél haar eigen vierde wereld.

De term vierde wereld werd voor het eerste geopperd door de Franse priester Joseph Wresinski in de loop van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Dat deed hij door een organisatie ( ATD Vierde Wereld ) op te richten waarvan de vierde wereld de doelgroep zou worden. Vierde wereld was uiteraard een vervolgterm op de term derde wereld. De intentie van de priester was daarmee te zeggen van hey mensen, vergeet ook de armsten hier vlakbij niet en doe niet alsof deze niet bestaan! Onze eigen armen ja! Ook bij ons is er armoede! Solidair zijn met armen in de verre vreemde is natuurlijk makkelijk en ooh zo populair maar hoe zit dat met onze eigen daklozen ? Het verhaal gaat dat Joseph Wresinski zelf in armoede was opgegroeid en het grootste deel van zijn leven doorbracht in wat hij dan zelf de vierde wereld had genoemd.

Nog een andere parallelle en tweehonderd jaar oudere oorsprong van de term vierde wereld en die waarschijnlijk ook Wresinski geinspireerd heeft, kan gevonden worden in de klassieke opdeling van de vroegere drie standen in Frankrijk en die vertegenwoordigd werden in de Staten Generaal. De adel, de geestelijkheid en de burgerij. De burgerij werd daarbij oorspronkelijk geacht alle burgers te vertegenwoordigen. Maar in de praktijk ontstond gewoon een nieuwe niet adelijke, noch geestelijke elite. En die vertegenwoordigde alles behalve alle burgers en nog veel minder de allerarmsten, maar wel gewoon de toplaag van de burgerklasse. De derde stand werd daarmee dus gewoon een nieuwe bovenklasse en de armsten bleven onvertegenwoordigde "klassenlozen". Dit bracht de Franse architect Louis Pierre Dufourny de Villiers ertoe om reeds in 1789 zijn Cahiers du quatrième Ordre te publiceren waarin hij er als eerste op wees dat er nog een vierde vergeten en niet vertegenwoordigde stand was.

Afbeelding

Wat is dan Het Vierde Wereld Syndicaat ?

De initiele bedoeling met de benaming vierde wereld syndicaat was; nu een vijftiental jaar geleden om in Vlaanderen als ervaringsdeskundigen in de armoede een politieke belangenorganisatie op de kaart te zetten voor en vooral door de armsten onder ons. Er ontstond een tijdlang een dynamiek die zich voor een groot deel op het internet afspeelde maar toch ook verder ging dan dat. Verschillende politieke acties werden gevoerd en er werd ook gelobbiet ten gunste van de belangen van de armsten in ons land bij verschillende politieke partijen en instanties. Ik sprak in die tijd met verschillende politici en grote stenen hebben we niet verlegd gekregen maar hier en daar toch wel enkele kleintjes. We hebben ook een aantal jaren een armenfolie en armenfobieprijs uitgereikt aan mensen die iets verdienstelijks deden voor de armsten of precies het tegenovergestelde daarvan.

Het Vierde Wereld Syndicaat was ook in het biezonder actief als oppositie tegen de Vlaamse koepel van erkende armoedebestrijdingsorganisaties die op dat moment bestond onder de naam Vlaams netwerk voor verenigingen waarin armen het woord nemen.

Deze oppositie kwam er vooral op neer dat we ons verzetten tegen het feit dat deze organisaties ...

- zich voordoen als de spreekbuis van de armsten terwijl deze organisaties eigenlijk vooral zichzelf vertegenwoordigen.

- alle door de overheid voorziene middelen opslorpen ten koste van de authentiekere spreekbuizen van de armsten en met deze middelen in al die jaren nagenoeg NIKS bereiken ten voordele van de armsten.

- een schijnoverleg organiseren waarin de armsten misleid worden in die zin dat men hen de indruk geeft dat ze inspraak hebben en dat er bij de overheid een intentie zou bestaan om structureel iets aan armoede te doen. Dat terwijl intussen de armoede alleen maar verder is toegenomen.

- zo ook armoede mee faciliteren en structurele veranderingen verhinderen door in dienst van en betaald door de overheid de schijn op te houden van bonafide intenties inzake vanwege die overheid.

- er zelf belang bij hebben dat armoede blijft bestaan omdat hen anders hun bestaansreden zou worden ontnomen.

- teveel een beeld in stand houden van mensen in armoede als zijnde quasi rechtsonbekwame kinderlijke sukkeltjes en dutskens die bij de hand genomen moeten worden en niet in staat zijn om op een adequate en rationele manier hun eigen lot te bepalen en voor zichzelf te spreken. Dit klopt weliswaar voor een deel van de armen. De paternaliserende werkingen van de aangesloten erkende verenigingen zijn ook van die aard dat ze enkel deze armen aantrekken en de rest afstoten. Het gevolg daarvan is dat in zoverre armen dan al in het armoedeoverleg betrokken worden hun minst assertieve en mentaal minst bekwamen tot hun woordvoerders worden aangesteld. Daar waar de assertievere en mentaal sterkere armen zichzelf spontaan aandienen om de leiding van de geschoolde hulpverleners over te nemen worden deze en vooral hun drive om tot echte verandering te komen als een bedreiging gezien en behandeld en dus geweerd. Dat laatste is in een notedop dan ook "the story of ... Het Vierde Wereld Syndicaat".

- nooit voorwaarden koppelen aan het armoedeoverleg naar de overlegpartner, zijnde de overheid toe en er geen of amper middelen gebruikt worden voor het voeren van politieke actie, die dan tot gevolg zou kunnen hebben dat druk opgebouwd kan worden op de overheid, om zo overleg wel zinvol te maken en iets concreets en structureels te doen opleveren voor de armsten. Het besef dat mensen hun integriteit door armoede wordt aangetast en dat het gaat over schendingen van de mensenrechten is totaal afwezig.

- geleid worden door een stelletje politiek correcte elkaar telkens weer opnieuw tewerkstellende charlatans die beweren armoede te bestrijden maar tegelijkertijd 100 percent loyaal zijn aan diezelfde overheid die de hoofdverantwoordelijke is voor die armoede.

In de video hieronder ziet u Het Vierde Wereld Syndicaat in actie op de jaarlijkse internationale werelddag van verzet tegen armoede in Gent en waarbij we een zoveelste voor de armsten volledig nutteloze melige siroop aan de baard toespraak verstoorden van Bert Anciaux. Deze misselijkmakende komedie wordt daar jaarlijks op 17 oktober georganiseerd door ATD Vierde Wereld. De actie begon goed laat ik zeggen maar na een paar minuten zat ik volledig door mijn stem bij gebrek aan een megafoon. Moest je ooit zoiets doen zorg dan in ieder geval dat je dat niet zoals ik doet zonder een flesje water bij de hand. Deze vergetelheid van mij gaf Bert de gelegenheid om zich in zijn hypnotiserende meligheid te hernemen. Enige tijd nadien had ik ook nog een uitgebreid gesprek met Bert op zijn kabinet trouwens. Maar uiteraard zonder dat dit ooit tot enig resultaat leidde.

Dit confronterend activisme resulteerde erin dat er vrij snel een heus cordon sanitaire rond de enige authentieke voor en door armenorganisatie werd opgetrokken. Dat wij o.a. formeel werden uitgesloten uit alle door de koepel met overheidsmiddelen georganiseerd armoedeoverleg. Ons verzet werktte aanstekelijk en inderdaad zetten wij de armsten ook in de andere organisaties hier en daar aan tot muiterij. Ik zal er mij nooit voor verontschuldigen. De man die u mij in het begin van het filmpje van het podium ziet proberen sleuren is nadien trouwens nog een vriend geworden.

Het keet schoppen heeft hier ondanks het cordon ook zijn beoogde resultaat gehad. Het jaar erop kwamen er geen politici meer spreken op de werelddag in Gent en er waren een aantal armen van ATD Vierde Wereld die hun ding in de plaats daarvan op het podium konden doen. Ikzelf was daar trouwens ook weer bij, zoals u hieronder kan zien. En ditmaal kon ik mij wel gewoon relaxed op de boodschap zelf focussen, zonder opzij getrokken te worden e.d.

En ook hieronder ging het er vredig en kalm aan toe op een overleg georganiseerd door de verenigde protestantse kerken te Menen voor hun pastorale hulpverleners en waar het kernthema was of zij zich moesten blijven beperken tot louter hulpverlenen en misschien toch ook niet over moesten gaan tot politieke actie hier en daar. We waren daar zeer welkom en een zeer fijne herinnering die ik er aan overhield en een fles oxfamwereldwinkel-wijn. Niet alle armoedeorganisaties deden dus mee aan het cordon rond het Vierde Wereld Syndicaat.

Ook mijn persoon zelf werd bij deze muiterij binnen de vierde wereld totaal niet ontzien en tot het uiterste gedemoniseerd. Dit ging zelfs zover dat er pogingen werden ondernomen om mijn persoonlijke gezinssituatie te ontwrichten. Iets dat uiteindelijk ook lukte. De druk die op mijn partner werd gezet bleek op de lange duur onhoudbaar. Er waren ook allerhande infiltratiepogingen vanuit hoeken die zichzelf laffelijk natuurlijk nooit duidelijk geidentificeerd hebben. Dit alles resulteerde er dan op de duur in dat ikzelf letterlijk dakloos werd, waardoor ik ook mijn rechtenstudies moest afbreken. Een mens kan zich de vraag stellen bij zoiets waarom iemand die gewoon rechtvaardigheid eist voor de armsten en de toepassing van de grondwet en de mensenrechten als een bedreiging wordt gezien en hoe blijkbaar onmiddelijk en spontaan een heel apparaat in werking treedt om zo iemand onder de mat te houden en vooral dan wat daarvoor de motivatie is. Wat ik nog het meest van de pot gerukte vond aan dit alles is hoe mensen met best wel wat macht plots in een quasi dakloze een reëele bedreiging menen te zien.

Die dakloosheid was dan nog het einde niet want terwijl ik mijn wonden likte bleef het vierde wereld syndicaat nog een aantal jaren vooral virtueel actief. Belangrijk in dit alles is tevens ook nog erop te wijzen dat ik doorheen dit alles middels sociale zekerheid vaak financieel afhankelijk was van "de vijand" en dus verplicht was uit diens hand te eten. Een onmogelijke situatie eigenlijk.

Tenslotte hadden we Mark Zuckerberg dan die het laatste decennium als een zwart gat het halve internet heeft opgezogen. Daarbij kwam dan nog dat het forum belaagd werd door spam-en andere bots en ik de technische kennis ontbeerde om daar adequaat tegen op te treden. Het forum is zodoende zowat dood gebloed.

De webstek; Vierdewereldsyndicaat.org echter is zoals u ziet wel tot op de dag van vandaag blijven bestaan ... als virtuele vierde wereld barak dan, infotheek en archief en ook gewoon omdat ik het niet kan weghalen. Het is het laatste dat ik als eigenaar van de site niet heb opgegeven i.v.m. de strijd van de vierde wereld. En dat is over de armoede blijven schrijven! En de vierde wereld dan vooral, daarin ook te blijven aanmoedigen en hier op deze website gelegenheid te blijven geven om met wat hen wordt aangedaan naar buiten te komen.

Wat armoedebestrijding betreft was ik persoonlijk ook echt toe aan een lange sabbat en gedurende een jaar of vijf kon ik het zelfs niet opbrengen om hier o.a. in mijn eigen verleden te komen lezen. Intussen hield ik mij met andere zaken bezig en schreef ik elders over andere zaken dan armoede. Ik leerde overigens ook programmeren en websites bouwen en beheren en dat maakt dat ik nu wat dat betreft niet meer van anderen afhankelijk ben om vierdewereldsyndicaat.org technisch te doen functioneren en te doen blijven functioneren. De pagina's die u nu leest heb ik zelf gebouwd. Het forum heb ik omgebouwd en met een zelf geschreven module tegen bots gewapend. Een aantal afbeeldingen zijn helaas wel verloren gegaan en ik vrees dat dat definitief is. Het plan is nu om aan vierdewereldsyndicaat.org verder te werken als een soort persoonlijke blog en politiek en filosofisch, mogelijk hier en daar ook theologisch manifest van een mens uit de vierde wereld.

Half februari 2011 dan werd ik wedergeboren door geloof in onze enige redder en heiland Jezus Christus. Sindsdien heb ik geen wiet of alcohol of andere psychotrope middelen meer aangeraakt. Het heeft nog een tijd geduurd voor al die rommel volledig uit mijn systeem verdwenen was en mijn denken werd volledig veranderd. Wie mij vroeger gekend zou hebben is eraan voor de moeite. Die persoon bestaat niet meer en werd met Ons Heere Jezus meegekruisigd. Ik ben ook niet links of progressief meer en omschrijf mezelf nu als een rechts conservatieve evangelische protestant naar Amerikaans model. Het laatste wat ik hierover nog wil zeggen is dat er ooit wel degelijk een dag zal komen waarop armoede in deze wereld definitief en volledig tot een einde zal komen. Maar dat zal niet zijn vooraleer Hij gezeten op de wolken, met grote macht en majesteit zal terugkomen en de wereld zal regeren vanuit Jerusalem. Amen!

Ter afsluiting van deze introductie dan wil ik en moet ik toch ook nog even al diegenen bedanken die hier of daar op ener of generlei wijze een kort of een langer stuk met mij hebben meegelopen gedurende de voorbije niet altijd even makkelijke jaren en/of die op één of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan de missie van Het Vierde Wereld Syndicaat.

Thierry J. Wlazlak

15/02/2016

Laatst bijgewerkt op 17/09/2019

Net wanneer u onlinedating had opgegeven ...

Afbeelding

Datinggala.com

Allerlei

Survivalisme

English

In de kijker